Hotel IRIS | Общи условия

ПОЛИТИКА

ЗА РЕЗЕРВАЦИИ И АНУЛАЦИИ

 

УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

  1. 1.1.Резервация за хотел „Ирис” бихте могли да направите по един от следните начини:
  1. 1.2.След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за а потвърдим възможността за настаняване.
  2. 1.3.Справка за направената резервация ще получите на посочен от Вас e-mail. В нея се описват типа  и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата посочени в заявката за резервация, базата за изхранване и дължимата сума.
  3. 1.4.По преценка на хотела, като изискуем гарантиращ депозит, ще бъде посочена сума, която следва да преведете преди настаняването в размер на 30 (тридесет) % от общата сума по резервацията, но не по-малко от равностойността на 1 нощувка при резервиране на по-малко от 3 нощувки. Плащане от Ваша страна очакваме в рамките на 5 (три) работни дни след изпращането на нашия e-mail (освен ако между страните, не е договорен друг срок). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация се заплаща при настаняване на място в хотела. При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулации.
  4. 1.5.При изискан предварителен депозит, Вашата резервация е валидна, но се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на посоченото плащане по конкретната заявка и получаване на потвърждение за получено плащане по e-mail.
  5. 1.6.При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направената резервация.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИЯ
  1. 2.1.Анулация на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:
  1. 2.2.При анулация на потвърдена резервация до 7 (седем) дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, в които допълнително са описани сроковете за резервации и анулации. В този случай хотелът следва да възстанови предплатената сума по посочена от туриста банкова сметка в срок от 14 календарни дни от датата на анулация.
  2. 2.3.При анулация на резервацията в срок по-кратък от 7 (седем) дни преди настаняването за периода от 01.07. до 31.08. (силен сезон) или в случай на неявяване в деня на настаняването се удържа неустойка в размер на платения депозит от 30%,  но не по-малко от равностойността на 1 нощувка при резервиране на по-малко от 3 нощувки., а резервацията се счита за анулирана. За целта се удържа предплатената сума по резервацията, а туриста получава по e-mail документ за преоформянето на аванса в неустойка.
  3. 2.4. За периодите извън силния сезон (май, юни и септември), внесения депозит за резервацията се връща на 100 (сто) % при анулиране в срок не по-късно от 2 (два) дни преди настаняване. 
  4. 2.5.Хотелът запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът:
 1. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
  1. 3.1.Часове за настаняване и освобождаване на стаите:
  1. 3.2.При по-късно освобождаване на стаята (ако това е възможно) се заплаща 50лв. за периода до 15:00ч. и 100лв. до 20:00ч. Резервациите  се пазят до 24:00ч. на съответния ден на пристигане.
  2. 3.3.Домашни любимци не се настаняват.
  3. 3.4.Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативни актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установениет изисквания на Закона на Туризма. Моля да се запознаете с ПОЛИТКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИНТИ НА ЕТ„РОСА-РУСКА МИНЧЕВА” (рубрика „Политика за поверителност”).
 1. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
  1. 5.1.Хотелиерът поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатени от него услуги.
  2. 5.2.Хотелиерът се задължава да не променя цената на заявените от клинета услуги, освен в изключителни случаи, когато това е иконоически обосновано.
  3. 5.3.Хотелиерът не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.
  4. 5.4.Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела за отстраняване на слабостите. Предявяването се извършва в устна или писмена форма на рецепция. В срок от 2 (два) работни дни най-късно след предявянето му клиентът ще получи официално становище по проблема от управата на хотела.
  5. 5.5.Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват. В случай на преждевременно напускане или съкращаване на престоя на всички или част от гостите по резервацията – суми не се възстановяват, а неизползваните дни по резервациите се преоформят като неустойка.
  6. 5.6.Всички цени, обявени в сайта на хотел „Ирис”, както и в e-mail съобщенията на хотела, изпратени до клиента, са в български лева в включен ДДС и туристически данък. В някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия. При необходимост от допълнителна информация относно нашите предложения, екипът ни е на разположение.
  7. 5.7.Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да се заплатят отделно в хотела.
  8. 5.8.Хотелът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторанта или общите части на хотела, които са съхранявани извън персоналния сейф, намиращ се в специално помещение зад рецепция. Както и за щети причинени от трети лица.
  9. 5.9.Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от Клиента.
  10. 5.10.В стаите не се допуска пушене, според разпоредбите на националното законодателство. Затова в случай на констатирано несъответствие с тях, хотелът запазва правото си да наложи такса в размер на 150.00 лв.
  11. 5.11.Клиентите, ползващи услугите на хотела следва да бъдат пълнолетни според българскито законодателство /навършили 18 години/. Деца се допускат единствено в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители. Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на хотела.
  12. 5.12.Хотелър си запазва правото да променя информацията в тази страница и Общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано.
  13. 5.13.Когато клиентът направи резервация, се счита че се е запознал с настоящите  Общи условия и е съгласен с тях. Резервации приети по телефон, електронна поща или през нашия сайт се считат за възникващо договорно отношение. Извършенито плащане се счита за приемане на Общите условия за пребиваване в хотела.
  14. 5.14.По всички спорове и правни въпроси, неуредени в настоящите Общи условия и Политика за поверителност и възникнали във връзка с използването на сайта www.hotelirisbg.com , в сила са законовите задължителни разпоредби в Република България.